Kraków. Kościół parafialny. Adoracja

M.: Dzięki Ci, Panie, za Ciało Twe i Krew!
Bądź uwielbiony, Jezu, Królu Najwyższy, miłosierny
i łaskawy! Spójrz, o Jezu, na Swój lud, błąkający się
po drogach życia, szukający pokoju i miłości,
zagubiony na meandrach dróg światowych.
Ulituj się nad Swym ludem, przeprowadź na Swe
ścieżki i poprowadź
a przeprowadź!
Króluj nam, Chryste!

Pan Jezus
T
ak bardzo wyczuwasz Moje pragnienie uroczystego uznania Mego panowania przez wasze serca i z waszej woli. Moje panowanie obudzi wasze serca, dzieci najmilsze, upragnione dziateczki.
Ciągle oczekuję waszych wezwań, waszej woli, tęsknoty, pragnienia, bym osiadł w sercach i ukazał, a wydał bogactwa Moje.
Wielu uznało już Moje panowanie w ich życiu, oddanym Mnie,
wielu już odczuwa tęsknotę, wielu przybiega, by otworzyć swe serca, a przyjąć Mnie,
ale wielu też odwraca się ode Mnie, nie pragnąc Mej władzy.
Ja uznam wszelkie wołania i tęsknoty ku Mnie kierowane, lecz wiedzieć trzeba, jakie są
Me wymagania (przykazania).
Mój naród ma mieć serce otwarte i jedno serce, ustanowione tęsknotą do Mnie kierowaną.
Wasza wola a Moje pragnienie!
B
óg, Ojciec wasz, miłuje Swe dzieci i pragnie waszego wyzwolenia z niewoli nieprzyjaciela.
Strzeżcie się , dzieci Moje! Nieprzyjaciel napiera z siłą, a zabiera tych, którzy nie idą Moimi jasnymi drogami, oświetlonymi Moim Światłem Miłości.
Zważcie te Moje ostrzeżenia , przyjmijcie do serc, by pokój w nich zawitał, by Mój Pokój, Moja Miłość dały wam zapewnienie bezpieczeństwa.

Przybliżajcie się, przychodźcie, bo wielce pragnę!
W tęsknocie oczekuję każdego, kto ukaże Mi swe serce, a zapragnie miłości i pokoju.

Miłosierdzie Moje nad wami , ukochane dziateczki!
Ja – wasz Bóg, Ojciec, Stwórca, Odkupiciel, Zbawiciel, Syn Boży, w Świetle Ducha Świętego przy was jestem. Oczekuję waszego zbliżenia, waszej zgody na Moje panowanie w życiu, które wam ofiarowane.
Kocham dzieci Moje i oczekuję waszego wołania serc skruszonych , a pragnących Mego panowania.

Błogosławieństwo z Mocy Troistej , wydawane nieustannie, spływa na was, gdy nawet niewielu spośród was woła ku Mnie, prosząc o Me Miłosierdzie.

Zauważajcie wszystkie zmiany jakie następują u was, w waszym domu, ojcowiźnie!

Zauważajcie …., i wdzięczni bądźcie!….

Wołajcie ku Mnie , a Serce Me wyleje strumienie Miłosierdzia, abyście ujrzeli co wam przeznaczyłem
i jak nagradzam.

Wołajcie, zapragnijcie, narodzie Mój, narodzie wybrany!