Kraków – noc z 18/19

Pan Jezus

Dlaczego obawiasz się, Mój narodzie ukochany, wybrany?… Przecież przyjąłem wasze poddaństwo, a serca wasze przemieniam. I to właśnie teraz dokonuje się!
Ujrzycie, jak zmieniać się będą sytuacje, które byłyby dla was bardzo groźne. A wy przecież macie Matkę Królową, która stoi przed wami broniąc ukochane Swe dzieci, zasłania Swym płaszczem opieki. Staniecie się niewidoczni tym, którzy celować w was będą.
To Matka Królowa osłoni Swe dzieci a Ja strzegł będę, gdy w posłuszeństwie swoim staną przede Mną. Staniecie w pokorze i pojednaniu, gdy ujrzycie co nadchodzi i czego chce. Zrozumiecie dobrze, bo będzie to wam ukazane.
Moje drogie dzieci, trzeba waszej zgodności, miłości, zjednania w braterstwie. Tak chcę was przyjąć w Swe Serce litościwe dla obrony i bezpieczeństwa waszego.
Ja jestem waszym Panem i przede Mną staniecie, gdy serca wasze drżeć będą.
Ten czas Mego przyjścia na świat (Boże Narodzenie) jest dla was znaczący, dzieci Moje, bo to Ja przyjdę w wasze serca, by umocnione Moją Miłością zapragnęły wydawać Ją innym, braciom i siostrom w świecie.
To dla was nauka i doświadczenie! Was wybrałem i nauczam, a wy zrozumiecie i owoce tych doświadczeń wydawać będziecie. Ja je otrzymam jako wasz Król i Pan, a Bóg Jedyny.
Wasz jest wybór drogi, waszą wolę teraz wykazujecie a już ją w oddaniu Mnie złożyliście, choć nie wszyscy. Pragnienie Me spełni się, bo taka Wola Moja już wam oznajmiona.
Czuwam nad wami, Moje dzieci! Czekam cierpliwie, ale wymagam postanowień waszych zgodnych z wypowiedzianym aktem waszej uległości Królowi, Bogu swemu.
Zwróćcie ku Mnie wzrok duszy, serca swe, bo czas przemiany nadszedł, przemiany wielkiej z Mojej Woli dokonywanej, ludu Mój podległy ze swej woli lecz w posłuszeństwie stający.
Błogosławieństwa Moje spływać będą, gdy serca ludu Mego staną się otwarte dla Miłości Boga i bliźniego.
W tym otwarciu na miłość przyjdzie dla was dobro z Mego błogosławieństwa spływające na ukochane dzieci podległe Mnie, posłuszne, poddane a oddane z miłości i wdzięczności swej.
Teraz otwieram wam drogę dla wyborów waszych ale baczcie na Moje drogowskazy ustawione dla waszego bezpieczeństwa a z troski Ojca, waszego Pana i Władcy.