Sanktuarium Bożego Miłosierdzia Kraków

Pan Jezus

(………) Ludu Mój ukochany, wybrany ludu wołający do swego Pana –„ króluj nam!”
Tak bardzo wam miłosierne Serce Moje, oczekiwało z dawna na wasze zgodne
wołanie o Moje królowanie.

Mój naród stanął przede Mną wołając o Moje panowanie w sercach i w ojczyźnie waszej.

Ja was wybrałem, narodzie Mój! Wybrałem, gdy serce narodu tego od wieków wołało
o pomoc Moją, o ratunek. Zebrane ofiary, krzyki z wnętrz waszych dochodzące,
dotknęły Mego miłosiernego Serca.
Czyż nie odczuwaliście Mej pomocy, nie doświadczaliście Jej, Mej Miłości.
Pytaliście niejednokrotnie, gdzie jest Bóg, … gdy przyszedł czas cierpień. A Ja was nie opuściłem,
lecz to wy opuściliście Mnie, nie widząc, nie chcąc patrzeć na Mój krzyż, Me cierpienie.
Zbawienie przychodzi przez krzyż!
Tam swój krzyż przenieśliście z wielkimi ofiarami, co odebrałem, a w Miłosierdziu Swoim
przyjąłem jako odkupienie.
Pragnę was nie u progu Miłosierdzia Mego, a pragnę przeprowadzić w Jego głębię!
Potrzebuję was, ukochany narodzie Mój, dla ukazywania drogi światu odwróconemu,
idącemu ku zagładzie.
Was przygotuję na odważne pokazywanie dróg Moich, ukazywanych innym
narodom.

-Pójdź, Mój ukochany narodzie, ku Moim promieniom Miłosiernej Miłości,
-zbliż się ku Mnie w ufności w Moją Miłość
-i zaufaj Mi jako panującemu Królowi.

Waszych serc potrzeba jednako bijących dla Mnie a dla wzajemności w waszej
codzienności
.
Gdy zbliżeni będziecie – Ja poprowadzę, a zaniknie złość, nienawiść, bo nie ode Mnie pochodzi,
a z Woli Mej ma zniknąć.

Kocham naród Mój w wybraństwie Moim stający,
-wzywam do zgodności życia z wytycznymi Moimi (przykazaniami),
-miłości wzajemnej, budującej wszystko co dobre w świecie waszym.

Wszelkie zachodzące zmiany w życiu narodu Mego ujrzycie jako cuda Moje
– panującego wam Króla i Pana życia ludu Mego wybranego.

N arodzie Mój! Wyznawaj wiarę i ufność swą w Miłosierdzie Boga, waszego Króla,
który w Mocy Swej schodzi do serc waszych, w życie wasze
.