Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, Kraków – Łagiewniki

M.: Panie mój, Jezu Miłosierny! Staję przed Tobą w uwielbieniu oczekując Twego spojrzenia, Słowa Twego. Wezwana – staję u Stóp Twoich, Panie mój, wielbiąc i wysławiając Twe Miłosierdzie.
Tyle tu chwil cudownych wydałeś mi, Swej służce, tyle spraw życiowych rozwiązywałeś dla przychodzących po Twe Słowa i miłosierne wejrzenie. Teraz i ja tu przychodzę ku Tobie, a stając u Stóp Twoich błagam o miłosierne wejrzenie w serce niosące prośby ze świata potrzebujących, wołających dzieci Twoich.
Jezu, Królu świata! Twej Wszechmocy wołamy, by w świecie nastał pokój i miłość, gdy groźba wojny, nienawiść zajmują połacie tej ziemi. Te ciemności świata racz rozjaśnić na ziemi, bo tylko Moc Twej Miłości unieszkodliwi działanie zła.
Twe Serce w miłosiernym działaniu w świecie zabierze mgłę gęstą, duchową, panującą nad ziemią a Twe promienie Ducha Bożego z Miłosiernego Serca Boga zniwelują działania ciemności, która nadchodzi. Wołamy do Ciebie, Miłosierny Boże, spraw, by dzieci Twe dostrzegały niebezpieczeństwo zaciemnienia dusz, by Twe Światło rozproszyło mroki duchowe zalegające nad ziemią i zniewalające dusze słabnące, grzeszne.
Przyjdź, o Jezu, Zbawco nasz! Przyjdź i wyzwól z tych ciemności!
Niech Miłość, Miłosierdzie Twe zwycięży nad szarością duchową a promienie z Twego Serca Boga ogarną tych, którzy już wpadają w przepaści na drodze życia ziemskiego.
Panie! Przyjdź i wylej Miłość Swą, choć dzieci Twe idą różnymi drogami w życiu swym, niektórzy wyrzekając się życia z Tobą – staczają się na skraje przepaści. Tych jeszcze nie opuszczasz i dajesz poznać, że istnieje Twe Cudowne, Ojcowskie i Miłosierne Serce ratujące, kochające, przebaczające.
Ufając Panu, oddajemy się bezgranicznie Miłości Miłosiernej!
Tu, w tym miejscu (Sankt. MB) sercem wołamy o przebaczenie dzieciom – grzesznikom odwróconym, wyrzekającym się, nie znającym Twego Miłosierdzia – tych pragniesz ratować, ofiarowując nieustannie Swą boleść krzyżową.
Tych ślepych na Twą Miłość, tych pogubionych na drogach życia, tych skłóconych
samych z sobą, tych wyrzekających się Ciebie – przedkładam w prośbach o przebaczenie
dla nich oraz przyjęcie ich jako chorych i ślepych w Twe Miłosierne Serce. Przebacz, o Panie!
Spraw, by powrócili pod Twe Stopy Miłosiernego Boga, a uzyskawszy Twą litość i przebaczenie staną się dziećmi Twymi, jako synowie i córki marnotrawni.
Bądź łaskaw, wysłuchaj!
Jezu, Twego Miłosierdzia wzywamy, ulituj się, ulituj nad nami!
Z całego serca swego wołam o pokój na świecie i w naszym sąsiedztwie.
Panie! Ratuj nasz kraj przed agresją nieprzyjaciół. Twe Miłosierdzie nad nami niech promieniuje na świat cały, gdy my – polski naród, Twoje dzieci zawierzone, wydajemy swe serca pod Twe Stopy na błogosławieństwa, w przebaczeniu win naszych.
Przebacz, o Panie Miłosierny!
Spraw, by naród nasz uznał Twe panowanie w sercu każdego Polaka.
Ufamy Tobie, Jezu Miłosierny, ufamy bezgranicznie!
Jesteś Królem naszego narodu i pozostań w naszych sercach w wierności, ufności, pewności,
że Miłosierne Serce Twe, Jezu, panuje.

Św. s. Faustyna
Tu przed Panem Miłosiernym jestem z tobą, najmilsza siostro moja.
Tu przywołana, wydasz swe prośby z głębi serca swego a tak głęboko schowane. To jest to miejsce, w którym następują wysłuchania wielu dusz proszących, bo tu otwierają się głębie serc ludzkich.
To siła Miłosierdzia Bożego działająca na wasze wnętrze duchowe.
To Moc Miłosierdzia Bożego!
Ja jestem z tobą i przy tobie, ja także wspomagam cię jako siostra duchowa w twych wołaniach do Pana, gdy Serce Boga Wszechmocnego otwarte na prawdziwie z serca wywodzące się wołanie.
Ukochana siostro moja przydzielona mnie, twej duchowej pośredniczce w upraszaniach, a w Dziele Bożym szczególnie ciebie wspomagająca. Przyzywaj mnie w swej pięknej służbie światu a zleconej, przydzielonej w Mocy Bożej tobie, w miłosiernym działaniu dla bliźnich.
Wiele radości sprawiasz Panu Miłosiernemu. Ta radość powoduje, że wiele ziemskich spraw ma wysłuchanie a Moc Boża sprawia przemiany w waszym życiu.
Jesteś prowadzona naszymi drogami w światłości i one, twe drogi, znaczone znakami, które odczytujesz prawidłowo, a słuch twój skierowany na odpowiednie tonacje niebiańskie, udzielane tobie dla służby ziemskiej.
Ty niczego nie obawiaj się, gdy zbliżona nam z armią dusz wspomagających cię idziesz na ratunek światu, w którym trwa walka duchowa.
Przydatna będę tobie, gdy pytać będziesz w sytuacjach tobie nieznanych, trudniejszych dla rozeznania duszy na ziemi. Wiedz o tym, że nie opuszczam a zawsze masz moją nieustanną pomoc, bo tak potrzebna jesteś na ziemi dla dusz gubiących swe drogi. ………………….
Uwierz siostrze swej duchowej, którą ja, Faustyna, wyznaczona tobie jestem i raduję się tu, w miejscu szczególnym, za powierzenie mnie duchowej opieki nad tobą.
Ty także odczuwasz wyraźnie moją obecność przy tobie i wiesz, że mam pozwolenie być bardzo blisko przy tobie. Prowadzę cię, ukochana moja siostrzyczko, drogami Bożymi, na których twój duch ubogacany jest i uzyskuje swą lotność.
Trzeba ci też wiedzieć, że duch twój nie ma granic działania!
Ty to już trochę wiesz – teraz o tym ci wspominam dla pewności twej, a dla wyzwolenia z ograniczeń, które sama sobie narzucasz. Teraz wypowiedziane – przyjmij, zaufaj i działaj!
To przyjmij i uwierz, a ujrzysz i radośnie działać ci trzeba!
Jestem z tobą blisko, zawsze możesz przywołać do kontaktu duchowego.
Razem też uwielbiajmy Pana w Miłosierdziu a na ratunek światu przywołujmy Koronkę,
daną wszystkim proszącym Miłosierne Serce Boże.
Bądź pozdrowiona, ukochana siostrzyczko moja w Panu Jezusie Chrystusie!
Razem działamy w Miłosiernym Dziele Bożym dla ratunku duszom ginącym w świecie.
Jestem nieustannie czuwająca przy tobie! Takie moje zadanie w pomocy dla ciebie i dusz,
o które wołasz.
Jezu, bezgranicznie ufam Tobie!… </font-size medium>
– to twe zawołanie rozszerzane będzie w świecie całym na ten czas.
Ono, to zawołanie, wyszło z twego serca pełnego miłosierdzia a ma wielkie znaczenie,
bo przynosi zapewnienie pomocy, gdy człowiek wołający jest w pewności wysłuchania.
Miłosierdzie Boże z wami, nad wami, a w was – gdy wołacie, prosicie, błagacie! </font-size medium>

Pan Jezus Miłosierny
Radość przynosisz Mi zawsze, ilekroć przybywasz, gdy w twoim pokoju serca mogę wypowiedzieć tobie czego Ja pragnę ……
Potrzebna jest twa posługa na ten czas trudny – przeto oznajmiam tobie, jak ważne jest twe działanie w świecie dusz, a jak chroniona jesteś w tym trudnym czasie przez całe Niebo w gotowości pomocy ……..
Nie obawiaj się niczego ze świata, bo Niebo całe zaangażowane w pomoc dla ciebie, gdy ty działasz dla dobra bliźnich, braci i sióstr twoich.
Ja – Pan życia i śmierci, wyznaczyłem tobie piękną drogę ….., którą idziesz z Niebem całym chroniącym ciebie na tej ziemi.
Światło Ducha Mego wydane tobie do pomocy w działaniu na ziemi.
Ty to już wiesz, lecz ciągle są twe wahania w przyjęciu tego, co tu powiedziałem a oznajmione tobie. Uwierz, bo twoja wiara a Moje zapewnienia stanowić będą o mocy działania twego w świecie.

… Przed tobą będą liczne zadania, które już znasz, lecz jeszcze dojdą inne, zlecone tobie dla równowagi w działaniu twym.

To będą dary Moje – równoważące to, co czynić będziesz a efekty tych czynności będą ci ukazywane.
Nie obawiaj się! To dla umocnienia ciebie, gdy serce twe wydając miłość, ujrzy i otrzyma też miłość, a ona przyjdzie tobie i dla ciebie – od tego, który uzyska z Mocy Mej –
wyzwolenie, radość istnienia, miłość, pokój. Wszystko o co ty sama wołasz do Mnie prosząc o bliźniego swego, polecanego Mnie – Ojcu Miłosiernemu dla świata dusz.
Ja jestem Wyzwolicielem Miłosiernym, kochającym, zbawiającym dusze.
Jestem Bogiem Życia i Śmierci, Zbawcą świata.