Kraków, słowa z godziny 1:30

(noc, godz. 1.30)

Św. O. Pio
Witam cię (M), ukochana córko Boga Najwyższego.
Wzywasz mnie dla wyjaśnień aktualnych zdarzeń (pandemia), choć o tym już słyszał
świat przez zapowiedzi Nieba, z dawna ogłaszane przez wybranych z ludu.
Ujrzał świat swą marność duchową, zbudowaną na dobrobycie, egoiźmie, materialiźmie
i hołdowaniu uciechom światowym.
Lud zapomniał w zabawach swych od Kogo pochodzi! O Stwórcy Najwyższym, Bogu
miłosiernym nie pamiętał – zajęty swymi sprawami i żyjący dla swej próżności.
Wielu żyło tak bezwiednie, nie znając Boga Najwyższego, wielu nie chciało znać, choć
znaczeni chrztem świętym do wierności Ojcu Najwyższemu.
Tylu żyło, ustanawiając swoje reguły życia, jakby Bóg Najwyższy nie istniał.
A On istnieje wiecznie – Początek i Koniec, Alfa i Omega, Światłość nad światłości,
Ojciec, Syn, Duch Święty – Władca świata, Stwórca, Ojciec Najwyższy, Wszechmocny,
Wszechwładny, Miłość nad miłości, Światłość nad światłości, Król królów, Najwyższa
Potęga, Miłość i Miłosierdzie, Zbawienie świata
– wiele Imion nie wysłowi Jego Potęgi Miłości!
W Nim szukać należy ratunku, zbawienia świata, do Niego uciekać się
trzeba i od Niego oczekiwać wybawienia.

Czas ten (pandemii) wstrząsnął całą ziemią, wstrząsnął każdego na ziemi bez wyjątku.
Pomoc może przyjść tylko od Najwyższego Ojca,
przez Syna Bożego Jezusa Chrystusa i Matkę Jego, Maryję.

Należy uznać swe winy, w pokorze stanąć
i wyznawać przewinienia i grzechy,
by Miłosierdzie ogarnęło lud proszący i wydało w przebaczeniu rozwiązanie
win grzesznemu ludowi.
Wskazania Boże wydane, a nie przestrzegane!… Niewielu było wiernych strzegących
tych przykazań, żyjących według nich.
Wielu je znało, a nie chciało ich przestrzegać. Poszli więc na drogi wiodące ku przepaści,
prowadzeni przez zwodziciela. Przywoływani nie słyszeli lub nie chcieli usłyszeć wołania,
przestrzegającego ich przed upadkiem, przed śmiercią.
Czy taki świat może istnieć i cieszyć Ojca Najwyższego – samej Miłości Przedwiecznej?
Dopuszczone ostrzeżenie doprowadzi świat do posłuszeństwa, do zwrócenia uwagi na
Przykazania Boże, które nadawały reguły postępowania życia ziemskiego.
Świat cały zamarł na chwilę, a chwila ta dana dla całkowitej przemiany życia ludzkiego,
dla przemiany i podporządkowania wydanym prawom życia na ziemi.
Ziemia stworzona dla dobra życia człowieka, dziecka Bożego!
Co zostało zaburzone na ziemi, zdegradowane, zniszczone ????…
Wszystko, co służyć miało człowiekowi, dane od Pana Boga, Ojca miłującego Swe dzieci.
Co uczynione zostało na przekór dobru?…
Piękno zostało zamienione na ziemi na złudne piękno, bo zatrute, zniszczone, podporząd-
kowane złym wyborom, nie stanowiące więcej wartości ni fizycznych, ni duchowych.
Niszczenie świata i niszczenie samych siebie!
Wspólne wyniszczenia, wojny, nienawiści, zabijania dzieci, morderstwa
– to wynik działania złego ducha w świecie!
Ale świat tego nie widział i nie chciał widzieć, czy wiedzieć, czy też ujawnić nieprzyjaciela.
Nieprzyjaciel ludu Bożego chce zapanować nad dziećmi Boga.
Czyż tego nie wiecie? Czasu nie pozostaje wiele!
Ratunek wam potrzebny natychmiast!
Przejrzeć trzeba, ujrzeć, osądzić siebie i ubłagać.
Jeszcze chwila dana dla ubłagania Wszechmocnego Boga.
Ziemia płacze i lęka się, a ginąć zaczyna. Pan Bóg jest łaskawy!!!…
Wołajcie, kołaczcie, wybaczajcie sobie i innym, których skrzywdziliście.
Świat oczekuje ratunku! Ten, dla was stworzony, czeka waszego narodzenia
na nowo dla Boga,
 Ojca waszego, który w Swej Miłości Miłosiernej pragnie uratować
dzieci zagubione.
Proście i wołajcie, osądźcie się sami a oddajcie swe serca i życie Przedwiecznemu Ojcu,
miłosiernemu i kochającemu Swe dzieci.
Czyńcie pokutę, wybaczajcie,
starajcie się podporządkować wskazaniom,
uznajcie swego Stwórcę
i w pokorze wołajcie o Miłosierdzie Boga Jedynego!

To jest ten czas dla nawrócenia dusz żyjących w świecie, krótki czas dany
z cierpliwości a Miłości Ojcowskiej.
Weźmijcie do serc waszych to moje wezwanie!
Ratujcie dusze wasze, by nie było za późno!!!
Przyjmijcie Miłosierdzie Pańskie, wylewające się na świat! Niech otwarte serca
ludu, dzieci Bożych, przyjmą nakazane Prawa i kierując się nimi, ustanowią
nowy ład duchowy w świecie, w poddaństwie Ojcu, Bogu Cudownemu.
– wasz brat duchowy w służbie Bogu Najwyższemu i ludowi Bożemu na ziemi.

(M).: Ojcze Przedwieczny, okaż nam Miłosierdzie przez Krew i Rany Syna Twojego Jezusa Chrystusa.
Błagamy Cię, okaż nam Miłosierdzie! …O mój Jezu, przebaczenia i Miłosierdzia przez zasługi
Twoich Świętych Ran i Najdroższej Krwi!
Święty Boże, Święty Mocny, Święty a Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem!
Przepuść, zlituj się, Jezu! Krwią Swoją Najdroższą osłoń nas!
Matko Najświętsza, wstawiaj się za nami!…