Katedra Wawelska

Pan Jezus
(…) T
eraz czas na spotkanie twoje ze Świętą sprzed Oblicza Mego, zarządzającą wami
w grupie narodowej – Św. Jadwigi.
Niech wasze rozmowy, spotkania, staną się owocne dla całego kraju, w którym pragnę mieć władzę Króla. Niech poprowadzi ta, której ofiarę dla narodu przyjąłem, a zatrudniona jest nadal w tym dziele ukształtowania waszego życia dla Mnie, Boga waszego, kochającego szczególnie ten naród dla wybraństwa szykowany.

Św. Jadwiga królowa
J
a już jestem oczekująca w radości mego posłania dla narodu a przez ciebie, zaangażowanej
z przynależności w Dziele Bożym.

Narodzie wybrany, ukochany narodzie Boży!

Bóg zapragnął wielce waszych serc, każdego serca. Tak drogie wasze serca Sercu Bożemu!
Jesteście dziećmi Boga Najwyższego, na które spogląda łaskawie, a z Miłością wielką troszczy
się o waszą przyszłość.

Naród, który wybrany i prowadzony w Miłości Bożej musi spełniać życzenia Najwyższego
Boga wedle tego, co w Przykazaniach wydał dla Swego ludu.

Każde przykazanie winno być przestrzegane!

Życie narodu, całego narodu, niech opiera się na zgodności z wytycznymi Regulaminu!
To najważniejsze w waszym życiu, które od Boga pochodzi, i uznać należy takie priorytety,
nie inne!!!
Łaska Boża, Miłość Boża, Miłosierdzie spływają na lud pokorny, uznający dekalogowe
kierunki, drogi.
Tego przestrzegać należy bezwzględnie, by nie utracić łaski Najwyższego Boga!

Strzeżcie się, przestrzegajcie tych wskazań, byście nie zatracili się w życiu, które dane jest
z łaski Pańskiej, ofiarowane z Jego Miłości wielkiej do stworzenia i z troski o to stworzenie.
Z wszystkiego co czynicie trzeba się rozliczyć, ze swego życia, uczynków, miłości. Każdy
musi stanąć przed Miłością Najwyższą i Sprawiedliwością i odpowiedzieć, czy przestrzegał
co było wydane w przestrodze dla świata.

Narodzie ukochany! To wskazanie teraz głośno wypowiadam do waszych głębi, do serca
każdego umiłowanego z tego rodu Polan, a wybranego szczególnie dla czynów w Dziele
Bożym w świecie. To jest przed wami, zapowiedziane z dawna, ale warunki przyjąć trzeba!

To powyższe – to pierwszy warunek, by zwycięstwo dobra nastąpiło!
Od tego zależeć będzie wasze istnienie jako narodu wybranego!!!

Czas nadszedł, aby przyjrzeć się wnętrzu swemu, naprawić co zniszczone, zepsute, a odnowić
wszystko, by wasze życie stało się radosne w zjednoczeniu serc żyjących w jedności ze
Stwórcą, Bogiem Najwyższym, oczekującym na wylanie Swej łaski na wybrany naród.

Naród obudzony w duchu, pragnący żyć w świetle Bożej Miłości, przyjmujący Jego warunki
życia zgodnego z Prawem Nieba, może zapragnąć wyniesienia swego Boga, przyjęcia Jego
panowania, którego On Sam pragnie z Miłości wielkiej.

Dane wam wcześniej wskazania doprowadzą do zrozumienia kierunku działania każdego,
kto zapragnie życia radosnego z Bogiem Ojcem, tak miłującego ten naród.
Niech serca ludu umiłowanego złączą się we wspólnocie duchowej!
Rozpocznie się wówczas pochód miłości w zjednoczeniu z Bożą Miłością
a zapanuje Boże Królestwo, w którym Jezus Chrystus przejmie Swą władzę,
obwołany jednym głosem serc wszystkich dzieci
Królem polskiego narodu,
narodu wybranego do działania w Dziele zbawienia świata całego.